Samtök arkitektastofa, SAMARK

Starfssvið arkitekta spannar ráðgjöf við nær alla þætti umhverfis-, skipulags- og byggingamála.

Samtök arkitektastofa voru stofnuð árið 1998. Aðild að samtökunum eiga fyrirtæki sem veita ráðgjöf á sviði skipulags- og byggingarmála og eru rekin á ábyrgð arkitekts sem uppfyllir skilyrði félagsins um þekkingu og reynslu. 

Markmið samtakanna er að gæta hagsmuna félaga sinna, efla álit þeirra og stuðla að faglegum vinnubrögðum. Einnig að koma fram fyrir hönd aðildarfyrirtækjanna varðandi sameiginleg hagsmunamál samkvæmt ákvörðun stjórnar og/eða aðalfundar. 

Tengiliður hjá SI: Eyrún Arnarsdóttir, viðskiptastjóri á mannvirkjasviði, eyrun@si.is, s. 6907730

Stjórn

Stjórn kjörin á aðalfundi í apríl 2018:

Jón Ólafur Ólafsson, Batteríinu, formaður

Aðalheiður E. Kristjánsdóttir, Landmótun, meðstjórnandi

Helgi Mar Hallgrímsson, Arkþingi, meðstjórnandi

 

Stjórn kjörin á aðalfundi í apríl 2017:

Formaður:  Helgi Már Halldórsson, ASK arkitektar
Gjaldkeri:  Helgi Mar Hallgrímsson, Arkþing arkitektar
Ritari:  Þráinn Hauksson, Landslag

Lög

Heiti og markmið
1. gr.
1.1. Félagið heitir Samtök arkitektastofa, skammstafað SAMARK. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

1.2. Markmið samtakanna er að gæta hagsmuna félaga sinna, efla álit þeirra og stuðla að faglegum vinnubrögðum. Þau koma fram fyrir þeirra hönd varðandi sameiginleg hagsmunamál samkvæmt ákvörðunum stjórnar og/eða aðalfundar.

Aðild að samtökunum
2. gr.
2.1. Aðild geta fengið fyrirtæki sem veita ráðgjöf á sviði umhverfismótunar, skipulags- og/eða byggingarmála og uppfylla skilyrði 3. gr.
2.2. Aðildarfyrirtæki og starfsmenn þeirra er uppfylla skilyrði greinar 3.1. mega auðkenna sig með merki og nafni samtakanna.
2.3 SAMARK á aðild að Samtökum iðnaðarins og Samtökum atvinnulífsins. Innganga í SAMARK felur jafnframt í sér beina aðild að Samtökum iðnaðarins og Samtökum atvinnulífsins með þeim réttindum og skyldum sem kveðið er á um í samþykktum þeirra.

Kröfur til aðildarfyrirtækja og starfsmanna
3. gr.
3.1. Aðildarfyrirtæki skulu rekin á ábyrgð aðila með full starfsréttindi á sviði arkitekta og/eða landslagsarkitekta og sem uppfyllir jafnframt eftirtalin skilyrði:
Hefur 7 ára starfsreynslu á sviði umhverfismótunar, skipulags-og/eða byggingarmála.
Hefur ráðgjöf á sviði umhverfismótunar, skipulags- og/eða byggingarmála að aðalstarfi.
3.2. Aðildarfyrirtæki og starfsmenn þess skulu ekki hafa tengsl við framleiðslu-, verktaka- eða verslunarfyrirtæki né aðra starfsemi, sem kann að hafa áhrif á ráðgjöf fyrirtækisins.
3.3. Starfsmenn aðildarfyrirtækis skulu ávallt gæta fyllsta trúnaðar við verkkaupa og upplýsa hann um hvaðeina er ætla má að geti haft áhrif á ákvarðanatöku hans í tengslum við verk.
3.4. Starfsmenn aðildarfyrirtækis skulu koma fram gagnvart öðrum ráðgjöfum af háttvísi og tillitssemi og forðast að gera neitt það sem gæti skaðað orðspor þeirra.
3.5. Aðildarfyrirtæki er ábyrgt fyrir því að eigendur og starfsmenn starfi samkvæmt ákvæðum laga þessara.
3.6. Stjórn samtakanna getur veitt undanþágu frá skilyrði um 7 ára starfsreynslu skv. grein 3.1.

Innganga í samtökin
4. gr.
4.1. Umsóknir um inngöngu í samtökin skulu sendar stjórn þess skriflega. Þeim skulu fylgja allar nauðsynlegar upplýsingar um fyrirtækið, starfsemi þess, ábyrgðarmenn, fjölda starfsmanna og annað sem stjórn kann að krefjast. Einfaldan meirihluta stjórnar þarf til að samþykkja aðild.
4.2. Umsækjandi telst fullgildur félagi í Samtökum arkitektastofa jafnskjótt og umsókn hans hefur hlotið samþykki stjórnar.

Úrsögn úr samtökunum
5. gr.
Aðildarfyrirtæki getur sagt sig úr samtökunum með 6 mánaða fyrirvara. Úrsögn skal vera skrif-leg og miðast við mánaðamót. Heimild til að nota merki og nafn samtakanna fellur niður við úrsögn.

Brottvikning úr samtökunum
6. gr.
6.1. Víkja skal aðildarfyrirtæki úr samtökunum ef það uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir aðild samkvæmt 2. og 3. grein laganna.
6.2. Víkja má fyrirtæki úr samtökunum vegna vangreiðslu á félagsgjöldum, enda hafi fyrirtækið verið aðvarað á sannanlegan hátt og meirihluti stjórnar ákveðið úrsögn.

Stjórnun samtakanna
7. gr.
7.1. Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum samtakanna. Hann skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert, og boðað til hans bréflega eða með tölvupósti með minnst 7 daga fyrirvara. Dagskrá fundarins skal birt í fundarboði og skal þar getið allra þeirra tillagna, sem þurfa samþykki aðalfundar samkvæmt lögum samtakanna.
7.2. Atkvæðisrétt á aðalfundi hefur einn fulltrúi fyrir hvert aðildarfyrirtæki. Atkvæðamagn hvers fulltrúa er samanlagt árgjald fyrirtækisins sem hann er fulltrúi fyrir til Samtaka iðnaðarins deilt með 1000. Þó getur enginn fulltrúi farið með meira en 20% atkvæða á fundinum.
7.3. Aðild samtakanna að öðrum félögum eða samtökum skal samþykkt á lögmætum aðalfundi. Í fundarboði skal þá kynna viðkomandi félagsskap og tilgang með aðild Samtaka arkitektastofa.

8. gr.
Á aðalfundi skal fjalla um eftirtalin mál:
1. Skýrslu stjórnar um störf samtakanna á liðnu starfsári
2. Reikningsskil og áætlun um tekjur og gjöld næsta árs
3. Tillögur frá stjórn og þeim, sem hafa rétt til setu á aðalfundi
4. Kjör stjórnar.
5. Kjör skoðunarmanns reikninga samtakanna eða löggilts endurskoðanda.
6. Önnur mál, sem fram kunna að koma

9. gr.
Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

10. gr. Aukaaðalfund skal halda ef stjórn þykir ástæða til, eða ef fulltrúar með minnst þriðjung atkvæðamagns aðalfundar æskja þess skriflega og geta tilefnis. Til aukaaðalfundar skal boðað á sama hátt og reglulegs aðalfundar, og er hann löglegur, sé löglega til hans boðað.

11. gr.
11.1. Stjórn samtakanna skipa þrír menn, formaður, ritari og gjaldkeri. Formaður er kosinn sér-stakri kosningu, en að öðru leyti skiptir stjórn með sér verkum.
11.2 Innan samtakanna skal starfa samninganefnd sem hefur það hlutverk að semja, fyrir hönd samtakanna um kaup og kjör samkvæmt þeim kjarasamningum sem samtökin eiga aðild að hverju sinni.
11.3 Samninganefnd skipa þrír eða fimm einstaklingar skipaðir af stjórn samtakanna.
11.4 Stjórn samtakanna skipar aðrar nefndir og vinnuhópa sem ákveðið er að stofna.
11.5 Endurkjör til stjórnar er heimilt.

12. gr.
Reikningsár samtakanna er almanaksárið.

13. gr.
13.1. Stjórn boðar til félagsfunda þegar hún telur ástæðu til eða ef fulltrúar með minnst áttunda hluta heildaratkvæðamagns í samtökunum æskja þess bréflega og getur fundarefnis.
13.2. Afgreiðsla mála á félagsfundi ræðst af einföldum meirihluta atkvæða.
13.3. Í atkvæðagreiðslu um nýjan eða breyttan kjarasamning við stéttarfélög þarf samþykki minnst 65% greiddra atkvæða á félagsfundi, þó ekki undir 50% af samanlögðu atkvæðamagni félaga.

Gjöld til samtakanna
14. gr.
Aðildarfyrirtæki greiða árgjald til samtakanna og er það tvískipt:
a. Félagsgjald til SAMARK sem ákveðið er af aðalfundi ár hvert.
b. Aðildargjald til Samtaka iðnaðarins og Samtaka atvinnulífins samkvæmd reglum viðkomandi samtaka.

Lagabreytingar o.fl.

16. gr.
Breytingar á lögum þessum má aðeins gera á aðalfundi, og þarf 2/3 greiddra atkvæða til að þær nái fram að ganga.
17. gr.
Lög þessi taka þegar gildi.

(þannig samþykkt á aðalfundi SAMARK, höldnum  27. maí 2014)

Starfssvið arkitekta

Starfssvið félagsmanna SAMARK spannar ráðgjöf við nær alla þætti umhverfis-, skipulags- og byggingamála. Starfssviðinu má skipta niður í þrjú meginsvið:

Hönnun

Í fyrsta lagi hönnun nýbygginga og eftirlit með byggingu þeirra, breytingar og endurhæfingu bygginga, viðhald og endurbætur á eldra húsnæði svo og hönnun innréttinga, torga, garða og útivistarsvæða.

Skipulag

Á sviði skipulags sjá arkitektar m.a. um mat á umhverfisáhrifum og gerð skipulagsáætlana svo sem svæðisskipulag, aðalskipulag sveitarfélaga og deiliskipulag.

Ráðgjöf

Loks er ráðgjöf fjölbreytt starfsemi sem arkitektar annast. Arkitektar gera m.a. húsrýmisáætlanir, skráningartöflur og eignaskiptayfirlýsingar. Við stærri og minni framkvæmdir sjá arkitektar um hönnunarstjórn, útboð og umsjón með þeim, verkefnisstjórn, eftirlit með framkvæmdum, byggingarstjórn og gera kostnaðar- og framkvæmdaáætlanir. Loks vinna þeir rannsóknir og þróunaráætlanir á sviði skipulags og byggingarmála, annast uppmælingu eldri húsa og gera reyndarteikningar bygginga. Þá gera þeir eldvarnaruppdrætti, aðstoða við efnis- og litaval og hvers kyns ráðgjöf viðvíkjandi hönnun, rekstri og viðhaldi bygginga.

Hlutverk arkitekta

Í nýjum skipulags- og byggingarlögum og byggingareglugerð nr. 441/1998 er kveðið á um ábyrgð og verksvið arkitekta. Þeir bera m.a. ábyrgð á samræmingu allra hönnunargagna og því til staðfestingar er þeim ætlað að undirrita teikningar annarra hönnuða svo sem burðarþols-, lagna- og loftræsiteikningar.

Samkvæmt lögum ber arkitektum að leggja fram sérstakar tryggingar fyrir faglegum störfum sínum og vinnubrögðum.

Með aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur starfsumhverfi íslenskra arkitekta breyst í grundvallaratriðum. Þeir mæta í vaxandi mæli samkeppni erlendra arkitekta og annarra ráðgjafa á sviði skipulags- og byggingarmála. Jafnframt skapast íslenskum arkitektum ný tækifæri erlendis. Á vettvangi SAMARK vilja arkitektar bregðast sameiginlega við þessum breyttu aðstæðum.

Þegar hefja skal framkvæmdir við húsbyggingu eða aðra mannvirkjagerð er rétt að hafa í huga að góð hönnun borgar sig. Það má fullyrða að ef vandað hefur verið til hönnunar fæst betra mannvirki og ódýrara í stofn- og rekstrarkostnaði þegar upp er staðið.

Arkitekt ber að hafa hagsmuni verkkaupa að leiðarljósi og hann er trúnaðarmaður hans. Þegar arkitekt er ráðinn til starfa hefst náið samstarf og gildir einu hvort um er að ræða íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Arkitekt og viðskiptavinur hans þurfa strax í upphafi að ræða saman til að ganga úr skugga um að þeir virði skoðanir og hugmyndir hvor annars og geti því unnið saman.

Yfirleitt vinna arkitektar og þeir sem kaupa þjónustu þeirra, sameiginlega að því að ná sem bestum árangri. Sérstaklega þarf að gæta þess, þegar arkitekt leggur fram tillögur, ábendingar og ráð, sem byggð eru á kunnáttu, að í þeim felist ekki yfirgangur. Báðir aðilar þurfa að gæta að því að þeir hafa yfirleitt ólíka reynslu og menntun og þurfa að sýna hvor öðrum biðlund og skilning. Að lokum er rétt að benda á að samskipti arkitekts og viðskiptavina hans eru jafn einföld og jafn vandasöm og öll önnur mannleg samskipti. Þau verða að byggjast á gagnkvæmri virðingu, sanngirni og trúnaði.