Tannsmiðafélag Íslands, TÍ

Tannsmiðafélag Íslands hefur það meðal annars að markmiðum að stuðla að samvinnu meðal tannsmiða í landinu, efla og vernda hagsmuni tannsmiða og réttindi þeirra og gæta faglegra og félagslegra hagsmuna iðngreinarinnar.

Tannsmíðafélag Íslands

Tannsmiðafélag Íslands var stofnað 15. maí 2003 með sameiningu tveggja eldri félaga tannsmiða. Tannsmiðum þótt hag sínum betur borgið í einu félagi og vildu vinna saman að hagsmuna- og framfaramálum. Þennan dag voru aðalfundir félaganna haldnir samtímis að Hallveigarstíg 1 og í framhaldi af því að hvort félag um sig samþykkti sameiningu var gengið til stofnfundar nýs félags. Var eftir því tekið að sameining var samþykkt án mótatkvæða í báðum félögum. Á stofnfundinum urðu mestar umræður um hvert skyldi vera heiti hins nýja félags. Nauðsynlegt reyndist að knýja fram úrslit með atkvæðagreiðslu og varð niðurstaðan sú að félagið heitir Tannsmiðafélag Íslands eins og hið eldra af fyrri félögunum tveimur. Á aðalfundi 2005 var kosið um nýtt merki félagsins að undangenginni hugmyndasamkeppni meðal félagsmanna.

Félagar eru um áttatíu, flestir sjálfstæðir atvinnurekendur eða einyrkjar.

Meginmarkmið félagsins eru að: 

 • stuðla að kynnum og samvinnu meðal tannsmiða í landinu, 
 • efla og vernda hagsmuni þeirra og réttindi, 
 • gæta faglegra og félagslegra hagsmuna iðngreinarinnar, 
 • stuðla að menntun og endurmenntun tannsmiða.
Tengiliður hjá SI: Jóhanna Vigdís Arnardóttir, hansa@si.is.

Stjórn

Stjórn Tannsmiðafélags Íslands 2021

 • Snædís Ómarsdóttir, formaður
 • Borghildur Aðalsteinsdóttir, ritari
 • Rakel Ástu Sigurbergsdóttur, gjaldkeri
 • Markus Menczynski, meðstjórnandi
 • Brynjar Sæmundsson, meðstjórnandi

Stjórn Tannsmiðafélags Íslands 2019

 • Eva Dögg Sigurðardóttir, formaður
 • Borghildur Aðalsteinsdóttir, ritari
 • Rakel Ásta Sigurbergsdóttir, gjaldkeri
 • Brynjar Sæmundsson, meðstjórnandi
 • Markus Menczynski, meðstjórnandi

Stjórn Tannsmiðafélags Íslands 2018

 • Dagný Kolbeinsdóttir, formaður
 • Sigurður Einarsson
 • Ásthildur Þóra Reynisdóttir 
 • Ásdís Friðriksdóttir
 • Guðrún Tinna Valdimarsdóttir

Lög

Lög Tannsmiðafélags Íslands

1. gr.
Félagið heitir Tannsmiðafélag Íslands.

2. gr.
Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

3. gr.
Markmið félagsins eru: að stuðla að kynnum og samvinnu meðal tannsmiða í landinu, að efla og vernda hagsmuni þeirra og réttindi, að gæta faglegra og félagslegra hagsmuna iðngreinarinnar, stuðla að menntun og endurmenntun tannsmiða.

4. gr.
Félagið er aðili að Samtökum iðnaðarins (SI) og Samtökum atvinnulífsins (SA).

5. gr.
Félagar geta þeir orðið sem eru handhafar meistarabréfs eða sveinsbréfs í tannsmíði. Þeir þurfa að skila inn skriflegri umsókn til að öðlast full réttindi. Úrsögn úr félaginu þarf að berast stjórninni skriflega og þarf viðkomandi að vera skuldlaus við félagið. Tannsmiðir sem ekki stunda sjálfstæðan rekstur eru ekki aðilar að Samtökum iðnaðarins og Samtökum atvinnulífsins. Allir félagsmenn hafa sömu réttindi.

6. gr.
Nýútskrifaðir tannsmiðir úr Tannsmiðaskóla Íslands gerast sjálfkrafa félagar og félagsgjöld þeirra falla út fyrsta árið. Eldri tannsmiðir(67ára), sem hættir eru störfum halda réttindum sínum í félaginu en félagsgjöld falla niður. Stjórn félagsins hefur heimild til að skilgreina og veita menntuðum tannsmiðum sem ekki starfa í greininni þjónustu, eftir atvikum gegn gjaldi.

7. gr.
Aðalfundur skal haldinn vor hvert. Til hans skal boða skriflega með sannanlegum hætti, með minnst tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

8. gr.
Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
1. Yfirlit yfir störf og framkvæmdir stjórnarinnar á liðnu ári.
2. Endurskoðaðir reikningar fyrir liðið reikningsár.
3. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár.
4. Ákvörðun félagsgjalda.
5. Lagabreytingar.
6. Kjör formanns.
7. Kjör 2ja stjórnarmanna og 2ja meðstjórnenda.
8. Kjör sáttanefndar (3 aðilar)
9. Kjör skoðunarmanna reikninga.
10. Önnur mál.

9. gr.
Almennur félagsfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Til hans skal boðað af stjórn félagsins. Ef fimm félagsmenn fara sannanlega og skriflega fram á félagsfund skal stjórn verða við því. Til félagsfundar skal boðað, skriflega með sannanlegum hætti, með minnst þriggja daga fyrirvara.

10.gr.
Stjórn félagsins skipa fimm menn. Formaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnendur. Meðstjórnendur sitja stjórnarfundi. Stjórnin vinnur samkvæmt gæðahandbók félagsins. Félagsgjöld falla niður fyrir stjórnarmenn.

11. gr.
Stjórn stýrir starfi félagsins milli félagsfunda. Hún undirbýr mál fyrir félagsfundi og hrindir í framkvæmd ákvörðunum félagsfunda og aðalfunda. Formaður boðar stjórnarfundi.

12.gr.
Félagið stendur ekki að kjarasamningi en gerður skal ráðningarsamningur/vinnustaðasamningur milli launþega og atvinnurekanda.

13. gr.
Tekjur félagsins renna í félagssjóð.

14. gr.
Lögum þessum má ekki breyta nema á löglega boðuðum aðalfundi enda hafi þess sérstaklega verið getið í fundarboði og frá því greint hverjar tillögur að lagabreytingum liggi fyrir fundinum. Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða.

15. gr.
Aðalfundur getur, með sama hætti og um getur í 14.gr., ákveðið að leysa félagið upp. Fundur sá, sem það samþykkir með lögmætum hætti, ákveður einnig greiðslu skulda og hvernig ráðstafa skuli eignum félagsins. 16. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi.

Reykjavík, 7. október 2003.