Mannauður

SI-Icon-menntun
Samtök iðnaðarins beita sér fyrir umbótum í mannauð landsmanna þar sem stefnt er að því að menntakerfið leiði saman færni mannauðsins og þarfir atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt.

SI_taekni_kona

Stefna stjórnar fyrir málaflokkinn

Framtíðarsýn stjórnar Samtaka iðnaðarins felst í því að mannauður Íslands sé samkeppnishæfur á við það sem best gerist á alþjóðavísu og menntakerfið hafi þróast með þeim hætti að það leiði saman færni mannauðsins og þarfir atvinnulífsins á skilvirkan og hagkvæman hátt. Byggt er á hagnýtingu færnispáa, atvinnustefnu og markvissu þróunarstarfi. Menntakerfið ræktar þekkingu, leikni og hæfni einstaklinga og styður þannig við efnahagslega velmegun og lífsgæði einstaklinga.

SI beitir sér fyrir fjölgun iðnmenntaðra

Markmið

20% grunnskólanema velji starfsmenntun í framhaldsskóla árið 2025 og 30 2030

Leiðir að markmiði

Ímyndarvandi náms og starfa

 • Unnið sé að því að starfsnám og bóknám sé metið til jafns í lögum.
 • Vinna gegn ímyndarvanda iðnnáms og iðnstarfa m.a. með því að nota sterkar fyrirmyndir til að kynna fjölbreytileika starfsnámsins. 
 • Fjalla um mikilvægi starfsmenntunar fyrir þjóðfélög. 

Grunnskólinn

 • Auka veg list og verkgreina í grunnskólum og tryggja að skólar fylgi viðmiðum um list og verkgreinar á hverjum tíma. 
 • Endurskoða nám til kennsluréttinda fyrir þá sem kenna list og verkgreinar.
 • Auka áherslu á starfs og námskynningar í grunnskólum sem endurspegla starfsnám jafnt sem bóknám.

Framhaldsskóli

 • Samfella verður að vera í námi úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla og aukin áhersla lögð á sameiginlegan námsgrunn sem nýtist bæði í iðnnámi og bóknámi. 
 • Tryggja að næg tækifæri séu til framgangs að námi loknu fyrir m.a. að leiðin í háskólana sé greið. 
 • Endurskoða skyldi nám til kennsluréttinda fyrir þá sem kenna iðngreinar. 

SI beitir sér fyrir hugvitsdrifnu hagkerfi

Markmið

Hlutfall brautskráðra á háskólastigi í STEM greinum verði 25 árið 2025.

Leiðir að markmiði

STEM greinar

 • Að forritun sé tekin inn í námsskrá grunnskóla í meiri mæli en hefur verið og kennsla í raun og tæknigreinum sé efld. 
 • Skilgreina ný viðmið í kennaramenntun í raun og tæknigreinum og leita leiða til að lækka meðalaldur kennarastéttarinnar. 

Færni framtíðar

 • Að menntakerfið frá yngstu stigum styðji við markmið um nýsköpun og hugvitsdrifið hagkerfi. 
 • Að aukin sé áhersla á færni framtíðar í starfi grunnskóla og framhaldsskóla t a m félagsfærni, lausnamiðuð hugsun, samskipti og samstarf.
 • Að mannauðurinn sé samkeppnishæfur á við önnur lönd þegar kemur að getu til nýsköpunar.

SI beitir sér fyrir fjölgun menntunarúrræða

Markmið

Að fjölga menntunarúrræðum fyrir starfandi á vinnumarkaði í dag

Leiðir að markmiði

Endurmenntun

 • Að regluverk fullorðinsfræðslu og endurmenntunar sé endurskoðað.
 • Gera þarf fleirum kleift að bjóða upp á endurmenntun og aukið svigrúm og sveigjanleiki sé í kerfinu þar sem ljóst sé að þróun næstu áratuga muni breyta eðli starfa á vinnumarkaði.

Raunfærnimat

 • Að raunfærnimat sé eflt á framhalds og háskólastigi. 
 • Að raunfærnimat á íslensku og erlendum tungumálum sé í boði fyrir sem flesta sem leið inn á framhalds- og háskólastig.
 • Að erlent starfsfólk hafi kost á raunfærnimati og fjarnámi vegna bóklegs náms í meiri mæli.

Fagháskólastigið

 • Að framhalds og háskóli vinni að því að koma á fót fagháskólastigi með atvinnutengd lokamarkmið.
 • Stofnun fagháskólastigs sé gerð í samstarfi atvinnulífs og skóla.

SI beitir sér fyrir almennum umbótum

Markmið

Að styðja við önnur áherslumál og minnka færnimisræmi á vinnumarkaði.

Gæði kennslu

 • Að kennaranám sé endurskoðað með það að markmiði að stytta námið í þrjú ár auk eins árs launaðs starfsnáms. Laða verður að ungt fólk í stéttina.
 • Að áhersla á innra og ytra gæðamat í skólastarfi sé aukin, þetta á aðallega við um grunnskólann.

Færniþörf og færnispá

 • Að vinna við færniþörf og færnispá á vinnumarkaði fari í formlegt ferli fyrir landið allt og einstaka landshluta.
 • Að unnið sé að markvissri innleiðingu hæfniramma um íslenska menntun með áherslu á hæfniviðmið starfa. Einnig verður að stórauka upplýsingaöflun um íslenska menntakerfið með alþjóðlegan samanburð í huga.