Málmur - samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði

Öflugur starfsgreinahópur innan Samtaka iðnaðarins

Tilgangur Málms er að vinna að hagsmunum aðildarfyrirtækja og efla samkeppnishæfni þeirra og arðsemi

Málmur

Frá 1992 hefur félagið starfað undir nafninu Málmur – samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði og árið 1993 komu þau að stofnun Samtaka iðnaðarins í gegnum Samband Málm og skipasmiðja. Félagið hefur það að markmiði að auka vöxt og vegsemd málmiðnaðarins, meðal annars með aukinni framleiðni og skýrri menntastefnu innan greinarinnar. 

Málmiðnaður er tæknigrein framtíðarinnar og ljóst að framtíðin er björt – ef rétt er staðið að málum. Þar skiptir mestu máli að nýta þekkingu og hæfni til að komast í fremstu röð. Slíkt krefst skipulegrar og markvissrar vinnu innan samtakanna sem og í fyrirtækjunum. 

Tengiliður hjá SI: Guðrún Birna Jörgensen,  gudrunbj@si.is  

Lög

Lög félagsins

1. grein
Félagið heitir MÁLMUR - samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði.

2. grein
Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

3. grein
Markmið félagsins er: - að sameina í eitt félag öll málm- og skipaiðnaðarfyrirtæki - að vinna að hagsmunum aðildarfyrirtækja - að efla samkeppnishæfni þeirra og arðsemi - að auka markaðshlutdeild aðildarfyrirtækja

4. grein
Rétt til inngöngu í félagið eiga öll starfandi málm- og skipaiðnaðarfyrirtæki svo og þjónustudeildir sem starfa á ofangreindum sviðum. Fyrirtæki, sem hefur hlotið inngöngu í félagið er skuldbundið til að hlýta lögum þess og heildarsamtaka sem það er aðili að, svo og löglega teknum ákvörðunum þeirra.

5. grein
Umsókn um inngöngu í félagið skal vera skrifleg. Umsókn skal leggja fyrir næsta stjórnarfund, sem úrskurðar hvort umsækjandi uppfylli inntökuskilyrði. Umsókn skal svara skriflega, þar sem tilkynnt er um afgreiðslu.

6. grein
Heimilt er að segja sig úr félaginu frá og með áramótum með minnst sex mánaða fyrirvara. Úrsögn skal vera skrifleg og lögð fyrir stjórnarfund sem afgreiðir hana og tilkynnir viðkomandi fyrirtæki um niðurstöðu enda sé það skuldlaust við samtökin. Óheimilt er að segja fyrirtæki úr félaginu, né fara úr því meðan vinnudeila stendur yfir sbr. 8. grein laga SA.

7. grein
Félagsstjórn er heimilt að víkja fyrirtæki úr félaginu hafi það gerst brotlegt við lög þess. Félagsstjórn ber ávallt að leggja ákvörðun um brottvikningu fyrir næsta aðalfund félagsins til endanlegrar afgreiðslu. Brottvikning telst endanlega staðfest ef atkvæði þriggja fjórðu þeirra sem þátt taka í atkvæðagreiðslunni á aðalfundi samþykkja hana, sbr. 13. grein.

8. grein
Félagið er aðili að Samtökum iðnaðarins (SI) og Samtökum atvinnulífsins (SA).

9. grein
Aðalfund skal halda fyrir lok maí ár hvert og er hann löglegur ef löglega er til hans boðað. Til aðalfundar skal boðað bréflega með minnst þriggja mánaða fyrirvara. Félagsfund skal halda þegar félagsstjórn þykir þurfa eða þegar a.m.k. 10 aðildarfyrirtæki óska þess og geta um tilefni. Félagsfundir skulu boðaðir bréflega með a.m.k. hálfsmánaðar fyrirvara. Í undantekningartilvikum er þó hægt að boða til félagsfundar símleiðis og/eða í fjölmiðlum og þá með minnst sólarhrings fyrirvara. Félagsfundur sem löglega er til boðað er lögmætur án tillits til þess hve margir sækja hann. Tillögum, sem óskað er eftir að teknar séu til umræðu og afgreiðslu á félagsfundi, þarf að koma til stjórnar a.m.k. viku fyrir fund.

10. grein
Á aðalfundi skulu tekin fyrir eftirtalin málefni: 1. Yfirlit stjórnar yfir störf og framkvæmdir liðið starfsár. 2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaða reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár svo og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár. 3. Ákvörðun árgjalds. 4. Lagabreytingar sbr. 21. gr. 5. Tillögur uppstillinganefndar sbr. 13. og 15. gr. 6. Kosning stjórnar og tveggja endurskoðenda sbr. 13. og 14. gr. 7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál.

11. grein
Hverjum fundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann skal rannsaka í byrjun hvort fundurinn er lögmætur og lýsa síðan yfir hvort svo sé. Fundarstjóri tilnefnir fundarritara úr hópi fundarmanna. Atkvæðagreiðsla og önnur meðferð mála á fundum fer eftir almennum fundasköpum. Þó skal skrifleg atkvæðagreiðsla fara fram þegar einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst þess. Lögmætir félagsfundir eru æðsta vald í öllum málum félagsins.

12. grein
Á aðalfundum og félagsfundum gildir sú regla að hvert aðildarfyrirtæki hefur eitt atkvæði fyrir hverja greidda tíuþúsund krónur í ársiðgjald til félagsins og SI vegna fjögurra síðustu ársfjórðunga fyrir þann ársfjórðung þegar fundurinn fer fram. Miðað við að staðið hafi verið skil á greiðslu a.m.k. einni viku fyrir fund. Þó getur ekkert eitt aðildarfyrirtæki haft eða farið með meira en 1/6 hluta af öllum atkvæðum. Aðildarfyrirtækjum er óheimilt að framselja atkvæðisrétt sinn til fulltrúa annarra aðildarfyrirtækja.

13. grein
Stjórn félagsins er skipuð níu mönnum. Formaður skal kosinn sérstakri kosningu til tveggja ára. Aðrir stjórnarmenn eru einnig kosnir til tveggja ára með þeim hætti að fjórir eru kosnir þegar formaður er kosinn og aðrir fjórir hin árin. Kjörgengir í stjórn eru starfsmenn aðildarfyrirtækja og stjórnarmenn þeirra enda liggi fyrir samþykki þeirra á aðalfundi að taka sæti í stjórn félagsins.

Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund kýs hún úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera.

14. grein
Reikningar félagsins skulu lagðir fyrir og staðfestir af kjörnum endurskoðendum (sbr. 6. lið 11. gr).

15. grein
Minnst hálfum mánuði fyrir aðalfund skal stjórn félagsins skipa þriggja manna uppstillingarnefnd, sem leggur þar fram tillögur um uppstillingu til stjórnarkjörs (sbr. 13. gr.) og endurskoðendur (sbr. 14. gr).

16. grein
Formaður boðar stjórnarfund og auk þess er honum skylt að boða stjórnarfundi þegar minnst tveir stjórnarmenn krefjast þess. Stjórnarfundir eru því aðeins lögmætir að minnst fjórir stjórnarmenn sæki þá. Rita skal gjörðabók um það sem gerist á fundunum og rita stjórnarmenn undir. Stjórnin ræður öllum félagsmálum milli félagsfunda og getur innan takmarka þeirra, sem lög þessi setja, skuldbundið félagið og eignir þess með ályktunum sínum og samningum.

17. grein
Starfsár félagsins er milli aðalfunda en reikningsárið er almanaksárið.

18. grein
Aðalfundur ákveður árgjald fyrir yfirstandandi ár. Gjaldið taki mið af iðnaðarveltu viðkomandi aðildarfyrirtækis og ákveður fundurinn það hundraðshlutfall sem gildir fyrir árið, enda sé þá búið að afgreiða reikninga ársins á undan svo og fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár. Stjórn félagsins leggur til við aðalfund tillögur um hundraðshlutfall svo og hámark og lágmark. Ný aðildarfyrirtæki greiða árgjald frá og með þeim ársfjórðungi sem er að líða þegar þau eru tekin í félagið. Þau fyrirtæki sem segja sig úr félaginu greiða árgjöld til þeirra áramóta, þegar þau ganga úr félaginu. Hætti fyrirtæki á árinu, greiðir það árgjöld til loka þess ársfjórðungs þegar félagsstjórninni er tilkynnt að fyrirtækið sé hætt störfum. Þegar um er að ræða brottvikningu úr félaginu, skal greiða árgjald til loka þess ársfjórðungs þegar brottvikning tók gildi. Nú greiðir aðildarfyrirtæki ekki árgjald sitt til félagsins innan þess frests sem gefinn er og skal það þá greiða dráttarvexti eins og þeir eru ákvarðaðir á hverjum tíma af Seðlabanka Íslands, til þess dags sem skuldin er greidd. Stjórn félagsins getur innheimt árgjöld með málssókn.

19. grein
Tekjur félagsins renna í félagssjóð. Félagssjóð skal nota til reksturs félagsins. Fé félagsins skal ávaxta á þann hátt sem félagsstjórn ákveður nema félagsfundur geri samþykkt um annað.

20. grein
Þeim sem sitja fundi félagsins er skylt að gæta þagmælsku um það sem fram kemur og leynt á að fara eftir ákvörðun viðkomandi fundar eða samkvæmt eðli máls.

21. grein
Lögum þessum má ekki breyta nema á löglegum aðalfundi enda hafi þess verið getið sérstaklega í fundarboði og greint frá í hverju tillögur um lagabreytingar eru fólgnar. Lagabreytingar öðlast gildi hljóti þær samþykki ¾ greiddra atkvæða fundarmanna sbr. 13. grein.

22. grein
Aðalfundur getur með sama hætti og um getur í 21. grein ákvarðað að leysa félagið upp. Fundur sá sem það samþykkir með lögmætum hætti kveður á um hvernig ráðstafa skuli eignum félagsins og um greiðslu skulda.

23. grein
Lög þessi öðlast gildi með breytingum 24. febrúar 2000.