Ljósmyndarafélag Íslands

Samstarfsvettvangur allra fagmenntaðra ljósmyndara á Íslandi

Ljósmyndarafélag Íslands

Ljósmyndun er löggilt iðngrein. Starfsvettvangur ljósmyndara er fjölbreyttur og á mörgum sviðum sérhæfður. Á ljósmyndastofum eru teknar hefðbundnar portrett myndir, barna- og fjölskyldumyndir, passamyndir o.fl. Myndir dagblaða og tímarita eru teknar af fagljósmyndurum á því sviði ? og auglýsinga- og iðnaðarljósmyndarar sérhæfa sig í framleiðslu hágæða myndefnis til notkunar m.a. á umbúðir, í auglýsingar og kynningarefni eða til annarra nota fyrir stofnanir og fyrirtæki landsins.

Ljósmyndarafélag Íslands er fagfélag greinarinnar og samstarfsvettvangur allra fagmenntaðra ljósmyndara í landinu. Markmið félagsins er að efla samvinnu félagsmanna, stuðla að símenntun í greininni og tryggja árangur þeirra á markaði. 

Vefsíða félagsins: www.ljosmyndarafelag.is

Tengiliður hjá SI: Jóhanna Vigdís Arnardóttir, hansa@si.is.

Stjórn

  • Laufey ósk Magnúsdóttir, formaður
  • Guðmundur Viðarsson, gjaldkeri
  • Sigurður Ólafur Sigurðsson, stjórnarmaður
  • Lárus Karl Ingason, stjórnarmaður
  • Guðmundur Þór Kárason, stjórnarmaður
  • Anton Bjarni Alfreðsson, stjórnarmaður 


Lög Ljósmyndarafélags Íslands

1. GREIN – HEITI OG VARNARÞING Heiti félagsins er Ljósmyndarafélag Íslands. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. GREIN – SKILYRÐI TIL AÐILDAR Félagsmenn geta þeir orðið sem lokið hafa viðurkenndu námi í ljósmyndun og/eða hafa sannanlega atvinnu af ljósmyndun.

3. GREIN – TILGANGUR

 • Tilgangur félagsins er að gæta faglegra og stéttarlega hagsmuna félagsmanna, og skal félagið vinna að framgangi málefna, sem það telur sig og félagsmenn sína varða, m.a. á eftirfarandi hátt:

• Að halda fundi með upplýsandi fyrirlestrum og öðru því er að fræðslu og gagnsemi lítur.

• Að halda sýningar á ljósmyndum og ýmsum nýjungum, sem tengjast iðngreininni.

• Að halda sérstaka skemmtifundi og samkomur fyrir félagsmenn.

• Að standa vörð um lögvarin atvinnuréttindi íslenskra ljósmyndara í samræmi við gildandi iðnlöggjöf.

• Að efla samvinnu meðal ljósmyndara, en stuðla jafnframt að eðlilegri samkeppni þeirra í milli á sem heilbrigðustum grundvelli.

• Að vinna að því að ná sem hagkvæmustum kjörum fyrir félagsmenn á efnisvöru og tækjum.

• Að stuðla að sem farsælastri framþróun í fræðslumálum iðngreinarinnar, jafnt á bóklega sviðinu sem hinu verklega.

4. GREIN - ÁRGJALD Félagar skulu greiða félagsgjald til félagsins í samræmi við ákvörðun aðalfundar ár hvert og fylgja gjalddagar innheimtu félagsgjalda Samtaka iðnaðarins og Samtaka atvinnulífsins eftir því sem við á skv. samningi þar um. Stjórnarmenn, heiðursfélagar og þeir sem hafa náð 67 ára aldri skulu vera gjaldfríir. Félagsaðild er greidd fyrirfram og uppsögn á félagsaðild tekur gildi við næsta gjalddaga.

5. GREIN – INNTAKA NÝRRA FÉLAGA Inntökubeiðni skal útfylla á vef félagsins. Stjórn félagsins er heimilt að taka inn nýja félaga, uppfylli þeir sett skilyrði skv. 2. grein. Stjórn skal halda utan um félagatal.

6. GREIN – STJÓRN OG NEFNDIR Stjórn félagsins skulu skipa sex félagar og skulu minnst þrír vera búsettir í Reykjavík og nágrenni. Stjórn skal vera kosin á aðalfundi til eins árs í senn. Formaður er kosinn sérstaklega en stjórn skipar sjálf í hlutverk varaformanns, gjaldkera og ritara úr kosnum stjórnarmönnum. Ennfremur skal kjósa í fastanefndir félagsins, skoðunarmenn reikninga og stjórn menningarsjóðs. Stjórn skipar í uppstillinganefnd tímalega fyrir aðalfund sem skal stilla upp tillögu að nýrri stjórn, endurskoðendum og nefndarmönnum. Forðast ber að skipta út of mörgum í einu til að halda samfellu milli ára og tryggja upplýsingaflæði milli stjórna. Kosning skal vera skrifleg og óhlutbundin og fara fram á aðalfundi. Stjórn heldur fundi reglulega eftir fyrirfram ákveðinni dagskrá. Formaður eða meirihluti stjórnar getur einnig kallað til fundar ef þurfa þykir. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar er mættur. Stjórn hefur æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda og/eða félagsfunda. Meirihluta stjórnar þarf til þess að binda félagið við allar meiriháttar fjárhagslegar skuldbindingar.

7. GREIN - AÐALFUNDUR Aðalfundur skal haldinn í febrúar hvert ár. Fundarboð ásamt dagskrá skal sendast skriflega til félagsmanna minnst 2 vikum fyrir aðalfund. Rétt til fundarsetu hafa aðeins félagsmenn, enda séu þeir skuldlausir við félagið. Aðalfundur er löglegur sé löglega boðað til hans.

Lögum má aðeins breyta á aðalfundi með 2/3 atkvæða meirihluta mættra félagsmanna, enda hafi tillögur um lagabreytingar verið kynntar í dagskrá, sem fylgir fundarboði. Störf aðalfundar skulu vera sem hér segir:

1. Skýrsla stjórnar

2. Reikningar félagsins

3. Lagabreytingar, ef einhverjar.

4. Ákvörðun árgjalds.

5. Kosning stjórnarmanna og skoðunarmanna reikninga skv.

6. grein 6. Kosning í fastanefndir félagsins skv. 8. grein

7. Kosning í menningarsjóð skv. 9. grein

8. Önnur mál

8. GREIN - NEFNDIR Stjórn félagsins hefur heimild til að skipa sérstakar starfsnefndir til að fjalla um einstök mál. Þá skulu í félaginu starfa eftirtaldar fastanefndir: Skemmtinefnd, skipuð þremur félögum. Hefur umsjón með dagskrá félagsins, kynnir viðburði og fylgir þeim eftir. Nefndarmenn eru kosnir af aðalfundi og velja formann nefndarinnar úr sínum hópi. Laganefnd, skipuð þremur félögum. Yfirfer lög félagsins, tekur við ábendingum og tillögum um viðhald þeirra og breytingar og leggur fyrir á aðalfundi ef þurfa þykir. Nefndarmenn eru kosnir af aðalfundi og velja formann nefndarinnar úr sínum hópi. Stjórn skal skipa siðanefnd með þremur félögum ef aðstæður krefjast skv. 11. grein. Skoðunarmenn reikninga. Tveir félagsmenn skulu kosnir skoðunarmenn reikninga og skulu þeir yfirfara alla reikninga félagsins fyrir aðalfund. Fundurinn er boðaður með tveggja vikna fyrirvara samkvæmt lögum félagsins. Athygli er vakin á því að rétt til fundarsetu hafa aðeins félagsmenn, enda séu þeir skuldlausir við félagið.

9. GREIN - MENNINGARSJÓÐUR Innan félagsins skal starfræktur Menningarsjóður. Hlutverk sjóðsins skal vera að styrkja ljósmyndara innan félagsins eða nema þeirra til framhaldsnáms erlendis og stuðla að framþróun iðngreinarinnar. Stjórn sjóðsins skulu skipa þrír menn, kosnir á aðalfundi. Stjórn sjóðsins skal skipta með sér verkum.

10. GREIN - MYNDSTEF Félagsmenn í Ljósmyndarafélagi Íslands verða sjálfkrafa félagsmenn í Myndstefi, Myndhöfundasjóði Íslands, kjósi þeir það við nýskráningu í Ljósmyndarafélag Íslands. Myndstef gegnir því hlutverki að vernda höfundarrétt félagsmanna vegna birtingar á verkum þeirra til almennings og vegna annarrar hliðstæðrar notkunar. Félagsmenn öðlast öll réttindi og skuldbinda sig til þess að hlíta öllum skyldum sem fylgja aðild að Myndstefi.

11. GREIN – BROT Á LÖGUM Brjóti einhver félagsmanna í bága við lög félagsins og löglegar samþykktir þess eða vinni á einhvern hátt gegn virðingu þess eða geri sig á einhvern hátt sekan, svo að ætla mætti að hann væri óverðugur í félaginu, skal siðanefnd, sem skipuð er samkvæmt heimild 8. gr. taka mál hins brotlega fyrir og skila áliti til aðalfundar eða félagsfundar.

12. GREIN - SAMVINNA Félagsmenn skulu hafa góða samvinnu sín á milli. Þeir skulu sýna stéttarbræðrum sínum tillitssemi og leitast við að hegða sér þannig, að samrýmanlegt sé hagsmunum þeirra beggja. Stjórn félagsins ber að fylgjast með því að ákvæði laga þessara séu haldin.
Aðalfundur Ljósmyndarafélags Íslands – Fundargerð aðalfundar 12.12.2019 – Lög félagssins með samþykktum breytingum aðalfundar þann 12 desember 2019
Ljósmyndarafélag Íslands 2019 9

13. GREIN - GILDISTAKA Lög þessi eru gerð með hliðsjón af fyrri lögum félagsins frá stofnun þess árið 1926 og af þeim breytingum, sem síðan hafa verið á þeim gerðar, og öðlast gildi á aðalfundi 12.12.2019.